ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ THANH LẠC
Chào mừng bạn đến với Trang Thông tin điện tử Ủy ban nhân dân xã Thanh Lạc
Cơ cấu tổ chức

THÔNG TIN LÃNH ĐẠO XÃ THANH LẠC

1. Đồng chí Nguyễn Văn Hán

Sinh ngày: 16/05/1963

Chức vụ Đảng, chính quyền: Bí thư đảng ủy xã

Trình độ chuyên môn: Đại học Luật.

Trình độ chính trị: Trung cấp

Số điện thoại: 0983350614

2. Đồng chí Bùi Văn Tuyển

Sinh ngày: 06/01/1979

Chức vụ Đảng, chính quyền: Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã

Trình độ chuyên môn: Đại học Luật kinh tế

Trình độ chính trị: Trung cấp

Số điện thoại: 01638867784

3. Đồng chí Bùi Văn Tuấn

Sinh ngày: 02/10/1966

Chức vụ Đảng, chính quyền: Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã

Trình độ chuyên môn: Đại học Luật

Trình độ chính trị: Trung cấp

Số điện thoại: 0985963755

4. Đồng chí Đinh Văn Hồng

Sinh ngày: 25/07/1966

Chức vụ Đảng, chính quyền:  Phó Chủ tịch HĐND xã

Trình độ chuyên môn: Đại học Luật

Trình độ chính trị: Trung cấp

Số điện thoại: 0983250766

5. Đồng chí Bùi Xuân Tá

Sinh ngày: 17/05/1979

Chức vụ Đảng, chính quyền: Phó Chủ tịch UBND xã

Trình độ chuyên môn: Đại học Luật

Trình độ chính trị: Trung cấp

Số điện thoại: 0912944202