ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ THANH LẠC
Chào mừng bạn đến với Trang Thông tin điện tử Ủy ban nhân dân xã Thanh Lạc

VỀ VIỆC ĐẨY MẠNH THỰC HIỆN CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TRÊN ĐỊA BÀN XÃ THANH LẠC

Thứ tư, 06/04/2022

ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ THANH LẠC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

Số: 03/CT-UBND

Thanh Lạc, ngày 28 tháng 2 năm 2022

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC ĐẨY MẠNH THỰC HIỆN CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TRÊN ĐỊA BÀN XÃ THANH LẠC

Cải cách hành chính là công việc quan trọng trong sự nghiệp đổi mới của Đảng và Nhà nước ta. Trong những năm qua, thực hiện các văn bản chỉ đạo của cấp trên. UBND xã Thanh Lạc đã có nhiều cố gắng, nỗ lực trong triển khai thực hiện cải cách hành chính và đạt được những kết quả tích cực: Nhận thức của cán bộ, công chức, nhân dân về CCHC được nâng cao; xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật được chú trọng; cải cách thủ tục hành chính có chuyển biến; công tác cán bộ có nhiều đổi mới; việc sử dụng, quản lý, đánh giá, phân loại cán bộ, công chức được thực hiện chặt chẽ; kỷ luật, kỷ cương hành chính từng bước được chấn chỉnh; Chỉ số CCHC có sự chuyển biến rõ nét;...

Tuy nhiên, công tác CCHC trên địa bàn xã vẫn còn một số tồn tại, hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu xây dựng nền hành chính kiến tạo, kỷ luật, kỷ cương, liêm chính, phục vụ người dân: Công tác cải cách TTHC chưa tạo ra những đột phá lớn,... 

Để kịp thời khắc phục những tồn tại, hạn chế và đẩy mạnh việc thực hiện, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác CCHC trên địa bàn xã trong thời gian tới, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã chỉ thị:

1. Tập trung chỉ đạo, triển khai đồng bộ, hiệu quả, toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ CCHC theo Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ về Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2011-2020; Quyết định số 225/QĐ-TTg ngày 04/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch CCHC nhà nước giai đoạn 2016-2020.

2. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thể chế, nâng cao chất lượng xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của UBND xã; bảo đảm tính hợp pháp, đồng bộ, thống nhất khả thi của hệ thống văn bản.

3. Triển khai thực hiện đúng tiến độ, chất lượng các nhiệm vụ được Ủy ban nhân dân huyện giao trong các chương trình hành động, kế hoạch, quyết định và các văn bản chỉ đạo, điều hành khác của Ủy ban nhân dân huyệnđảm bảo tỷ lệ hoàn thành 100%.

4. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, chấn chỉnh lề lối làm việc, thái độ phục vụ và trách nhiệm trong thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức; gắn việc thực hiện công tác CCHC với chất lượng, hiệu quả giải quyết công việc chuyên môn của từng cán bộ. Thực hiện nghiêm Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp; Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 08/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

5. Tiếp tục cải cách mạnh mẽ TTHC, rút ngắn thời gian, giảm thời gian thực hiện TTHC cho người dân. Thực hiện nghiêm Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 10/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong công tác cải cách TTHC; nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. 100% số hồ sơ được tiếp nhận, xử lý và trả kết quả đúng thời gian quy định, không để xảy ra tình trạng trễ hẹn, thực hiện nghiêm túc việc xin lỗi cá nhân, tổ chức khi trễ hẹn giải quyết TTHC; kiên quyết xử lý nghiêm tình trạng gây khó khăn, phiền hà, sách nhiễu cho tổ chức, công dân; phấn đấu mức độ hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ đạt 80% trở lên; thực hiện niêm yết công khai, minh bạch TTHC theo đúng quy định.

6. Thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Khóa XII, Nghị quyết số 10/NQ-CP ngày 03/02/2018 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, các chính sách về tinh giản biên chế theo quy định tại Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị, Nghị định số 108/2014/NĐ-CP của chính phủ và các kế hoạch, văn bản chỉ đạo của huyện.

7. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt kịp thời các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, văn bản chỉ đạo của tỉnh về công tác CCHC, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền; nội dung, hình thức tuyên truyền phải đảm bảo tính thời sự, chính xác và phù hợp.

8. Tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ CCHC với nội dung trọng tâm là tình hình chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, tình hình tổ chức giải quyết TTHC cho người dân.

9. Tham mưu, đề xuất các sáng kiến, giải pháp mới để triển khai thực hiện có hiệu quả công tác CCHC; kịp thời khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân thực hiện tốt; phê bình những tập thể, cá nhân thực hiện chưa tốt hoặc có sai phạm trong thực hiện nhiệm vụ CCHC; chấp hành tốt chế độ báo cáo định kỳ hàng quý, 6 tháng, hàng năm hoặc đột xuất về công tác CCHC.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã yêu cầu các cán bộ, công chức xã thực hiện nghiêm Chỉ thị này./.

 

Nơi nhận:

- Cán bộ, công chức xã;

- Lưu VP

TM. U BAN NH¢N D¢N

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

                    

Bùi Văn Tuấn