ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ THANH LẠC
Chào mừng bạn đến với Trang Thông tin điện tử Ủy ban nhân dân xã Thanh Lạc

Quyết định thành lập Tổ công tác của UBND xã triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030

Thứ tư, 06/04/2022

ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ THANH LẠC

 

 
   

 

 

Số:  90/QĐ-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 
   

 

 

Thanh Lạc, ngày 01  tháng  4 năm 2022

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Tổ công tác của UBND xã triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển

đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030

 

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ THANH LẠC

 

          Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

          Căn cứ Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030;

          Căn cứ Thông báo số 62/TB-VPCP ngày 01/3/2022 của Văn phòng Chính phủ thông báo Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại Hội nghị triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030;

          Căn cứ Quyết định số 569/QĐ-UBND ngày 25/3/2022 của UBND huyện Nho Quan về việc kiện toàn Tổ công tác của UBND huyện triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030;

          Theo đề nghị của Trưởng Công an xã.

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Tổ công tác của UBND xã triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 (sau đây gọi tắt là Tổ công tác), gồm các ông, bà có tên sau:

* Tổ trưởng: Ông Bùi Văn Tuấn, Chủ tịch UBND xã.

* Tổ phó:

Đại úy Hà Lê Hải, Trưởng Công an xã  

* Các Thành viên:

1. Ông Bùi Văn Tám, Văn phòng HĐND & UBND xã.

2. Đại úy Phạm Minh Tâm, Phó trưởng Công xã.

 

3. Bà Vũ Thị Len, Công chức Tư pháp Hộ tịch xã;

4. Ông Nguyễn Việt Hồng, Công chức Văn hóa LĐTB&XH xã;

5. Bà Đinh Thị Mai Hồng, Phụ trách Trạm Y tế xã;

6. Ông Mai Duy Điệu, Công chức Địa chính – Xây dựng xã;

7. Ông Nguyễn Thế Anh, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam xã;

8. Bà Nguyễn Thị Thúy, Chủ tịch hội Liên hiệp Phụ nữ xã;

9. Bà Trần Thị Hiền, Bí thư BCH Đoàn xã.

Điều 2. Nhiệm vụ của Tổ công tác

1. Tham mưu, giúp UBND xã chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc, giám sát các ngành, đoàn thể và các thôn triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06 tháng 01 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn xã.

2. Xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án triển khai ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn xã Thanh Lạc, trình UBND xã phê duyệt và tổ chức triển khai thực hiện.

3. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được cấp có thẩm quyền giao.

Điều 3. Hoạt động của Tổ công tác

1. Thường trực Tổ công tác - Công an xã tham mưu, trình Tổ trưởng ban hành Quy chế hoạt động của Tổ công tác, thành lập tổ công tác ở các thôn.

2. Tổ Công tác sử dụng con dấu của UBND xã đối với các văn bản do Tổ trưởng ký; sử dụng con dấu của Công an xã đối với những văn bản do Tổ phó Thường trực ký.

3. Kinh phí hoạt động của Tổ công tác được bố trí từ nguồn ngân sách nhà nước theo quy định và các nguồn kinh phí hợp pháp khác.

4. Tổ công tác tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 5. Văn phòng HĐND&UBND xã, Trưởng Công an xã, các thôn, các ngành có liên quan và các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 5;

- UBND huyện;

- Công an huyện;

- BTV Đảng ủy xã;

- Thường trực HĐND xã;

- Trang thông tin điện tử của xã;

- Lưu: VT.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

Bùi Văn Tuấn