ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ THANH LẠC
Chào mừng bạn đến với Trang Thông tin điện tử Ủy ban nhân dân xã Thanh Lạc

Quyết định Kiện toàn Tuyên truyền viên pháp luật xã Thanh Lạc

Thứ tư, 06/04/2022

ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ THANH LẠC

 

 
   

 

 

Số:  89/QĐ-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 
   

 

 

Thanh Lạc, ngày 28  tháng  3 năm 2022

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc kiện toàn Tuyên truyền viên pháp luật xã Thanh Lạc

 

 
   

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ THANH LẠC

 

          Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11  năm 2019;

Căn cứ Luật phổ biến, giáo dục pháp luật ngày 20 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Thông tư số 10/2016/TT-BTP ngày 22 tháng 7 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định về báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật;

Theo đề nghị của công chức Tư pháp -Hộ tịch.

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Kiện toàn Tuyên truyền viên pháp luật xã Thanh Lạc gồm các ông, bà có tên sau đây (có danh sách kèm theo).

Điều 2. Quyền và nghĩa vụ của Tuyên truyền viên pháp luật thực hiện theo quy định Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2012 và các quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 25/QĐ-UBND ngày 15/9/2020 của UBND xã Thanh Lạc về việc kiện toàn tuyên truyền viên pháp luật xã Thanh Lạc.

Điều 4. Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân, công chức Tư pháp - Hộ tịch, các ban, ngành, đoàn thể của xã có liên quan và các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:

- Như Điều 4;

- Đảng ủy;

- Thường trực HĐND xã;

- Phòng Tư pháp huyện;

- Trang thông tin điện tử của xã;

- Lưu: VT.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

Bùi Văn Tuấn

 

DANH SÁCH TUYÊN TRUYỀN VIÊN PHÁP LUẬT XÃ Thanh Lạc

(Kèm theo Quyết định số:  89 /QĐ-UBND ngày  28/3/2022 của UBND xã Thanh Lạc)

 

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Trình độ chuyên môn

1

Vũ Thị Len

Công chức TP-HT xã

Đại học

2

Đỗ Văn Vưởng

Công chức TP-HT xã

Đại học

3

Mai Duy Điệu

Công chức ĐC-XD xã

Đại học

4

Nguyễn Việt Hồng

Công chức LĐTB&XH xã

Đại học

5

Nguyễn Mạnh Thìn

Công chức ĐC-XD xã

Đại học

6

Nguyễn Quốc Tuyển

Chỉ huy trưởng BCHQS xã

Đại học

7

Lê Quang Cưởng

Công chức VH-XH xã

Đại học

8

Mai Hồng Minh

Chủ tịch hội Nông dân xã

Đại học

9

Đinh Xuân Cộng

Chủ tịch hội CCB xã

Đại học

10

Nguyễn Thị Thúy

Chủ tịch hội Liên hiệp Phụ nữ xã

Đại học

11

Trần Thị Hiền

Bí thư Đoàn xã

Đại học